Oct 18, 2018

ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ การเขียนโปรแกรมเว็บสมัยใหม่ ให้กับศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ

ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ การเขียนโปรแกรมเว็บสมัยใหม่ ด้วย Bootstrap, CSS, HTML5, jQuery, JavaScript และการใช้ tool ของ Oracle : Oracle JDeveloper 12c Development Build ในการสร้างระบบ พร้อมทั้งทำความร่วมในการส่งนักศึกษาไปทำงานระหว่างเรียน 2 บริษัท และฝึกงานหรือสหกิจศึกษา ในกับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จักรพงษภูวนารถ.

CPC 2018 . CPC 2018 .

Webring