Dec 14, 2018

วิทยากรบรรยายความรู้ในหัวข้อเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ ก้าวสู่ยุคไอที 4.0

ประสบการเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในหัวข้อเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ ก้าวสู่ยุคไอที 4.0 พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์การเป็น Software Developer และการบริหารธุรกิจไอทีให้กับนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

Dusit 2018 . Dusit 2018 .

Webring